Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viajointskurwysyn jointskurwysyn
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viagreywolf greywolf
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - Do I wanna know
Reposted fromaletodelio aletodelio viausmiechprosze usmiechprosze
0658 ef44
Co Ty ze mną robisz
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
6954 5bd5 500
Peaky Blinders
Reposted fromVictorialies Victorialies viagreywolf greywolf
8713 82f0
"Follow my words to the end of our love"
 Keaton Henson
6790 4bcc
Reposted fromkulamin kulamin viahysterie hysterie
1105 c4bb 500
Reposted fromhysterie hysterie
5883 6808 500
Reposted fromdivi divi viamyceline myceline
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viaaimiak aimiak
8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viaaimiak aimiak
5742 d23f
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viagdziejestola gdziejestola
1813 1a24 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
1811 70f3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl