Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viagdziejestola gdziejestola
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaaimiak aimiak
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
Uczucia kiedyś cię zabiją. Jak mają cię nie zabić, skoro poza nimi nic nie ma? [...] Dla człowieka człowiek to wszystko, co ma. Człowiek to worek uczuć, ślepych jak pożar. Człowiek bez przerwy wpatruje się we własne uczucia tak jak w pożar.
— Jakub Żulczyk - Wzgórze Psów
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viazurawianiaczka zurawianiaczka
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viairmelin irmelin
- Nie mam marzeń. - Tym lepiej dla ciebie. Nie spotka cię rozczarowanie.
— Tess Gerritsen
Dorzucając wszędzie swoje trzy grosze można stracić fortunę.
— Rafał Witek
Ludzie tak bardzo zakochują się w swoim bólu, że nie potrafią z niego zrezygnować. Ani z historii, które opowiadają. Sami zastawiamy na siebie pułapkę.
— "Opętani" Ch. Palahniuk
Reposted fromjethra jethra viagdziejestola gdziejestola
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
4658 7bc8
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaillumination illumination
believe this log
Reposted fromcube cube viaillumination illumination
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaillumination illumination
the museum of tears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl