Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6729 d703 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromsilence89 silence89 viadontaskmewhy dontaskmewhy
9151 3869 500
Reposted frompiehus piehus viainvisibile invisibile
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaolvido olvido
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaolvido olvido
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaolvido olvido
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaolvido olvido
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaaimiak aimiak
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie vianecropixie necropixie
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Wygoda jest mylona ze szczęściem.
— Piotr C.
Reposted fromjeszczenie jeszczenie vianecropixie necropixie
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianecropixie necropixie
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianecropixie necropixie
Reposted fromLeguanien Leguanien viamontak montak
2466 0486 500
Reposted fromdivi divi viamontak montak
5908 cb23
7946 7b35
Reposted fromzungud zungud viajointskurwysyn jointskurwysyn
7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl