Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Słowa nam się zużyły, na psy zeszły
— emoji
3646 7ba6
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
1246 e311 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
1501 9097
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
7596 ec8d
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaolvido olvido
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viawonderwall wonderwall
the way they leave tells you everything
— milk and honey
Reposted fromsouvenirs souvenirs viawonderwall wonderwall
9729 e03d 500
9136 7b9b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
8168 1eec
Reposted fromtisiphone tisiphone viagdziejestola gdziejestola
7961 5657
5329 de2c
7319 fe21
Reposted fromSaturnine Saturnine viagreywolf greywolf
0445 45ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viagdziejestola gdziejestola
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl