Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9308 2a71
Reposted fromLittleJack LittleJack viagreywolf greywolf
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyceline myceline
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viamyceline myceline
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viamyceline myceline
5983 4efc 500
park staszica, częstochowa 
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamyceline myceline
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD viacorvax corvax
5508 5101 500
Reposted fromidiod idiod viacorvax corvax
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viagdziejestola gdziejestola
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc
Nie przytulę Cię potem, odwrócę, rzucę "dobranoc"
0067 3189 500
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
3288 aeb3
Reposted fromirmelin irmelin viamyceline myceline
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyceline myceline
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamyceline myceline
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viamyceline myceline
4195 7843
4747 4a72
Reposted fromloonysinner loonysinner viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl