Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc
Nie przytulę Cię potem, odwrócę, rzucę "dobranoc"
0067 3189 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur viabrzask brzask

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
3288 aeb3
Reposted fromirmelin irmelin viamyceline myceline
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyceline myceline
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamyceline myceline
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viamyceline myceline
4195 7843
4747 4a72
Reposted fromloonysinner loonysinner viagdziejestola gdziejestola
0067 3189 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
Dzisiaj słyszysz -“będę zawsze obok”
Jutro znowu siedzisz sam ze sobą
— Quebonafide ft. ReTo - Half dead
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur viabrzask brzask

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
3288 aeb3
Reposted fromirmelin irmelin viamyceline myceline
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyceline myceline
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamyceline myceline
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme viamyceline myceline
4195 7843
4747 4a72
Reposted fromloonysinner loonysinner viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl